identitet

Basis
Norforsamlinga Vigrestad er tilslutta og står under tilsyn av Normisjon, som igjen er ein del
av mangfaldet i Den Norske Kyrkja. Som forsamling i Normisjon deler Norforsamlinga
Vigrestad organisasjonens forpliktelse på Bibelen og den evangelisk, lutherske bekjennelsen.


Me ønskjer å vera ein del av Guds kyrkje på Vigrestad, som ein av fleire
menigheter/forsamlingar/fellesskap. Me ønskjer å gå hand i hand med alle andre kristne fellesskap i bygda vår, med enhet i lære og oppdrag.


Visjon

Nærhet til Jesus

Nærhet til kvarandre

Nærhet til omverda


Formål
Me ønskjer at forsamlinga skal vera kjent som eit varmt, nært, begeistra og truverdig
fellesskap som liknar Jesus.


Norforsamlinga Vigrestad vil, med handling og ord, formidla evangeliet til menneske slik at dei opplever Guds godhet, kjem nær til Jesus, finn sin plass i den lokale forsamlinga og blir disiplar som i ord og gjerning kan bringa vidare evangeliet!


På den måten ønskjer me å gjere ein forskjell, lokalt og globalt!

Vigrestad Misjonshus

Norforsamlinga Vigrestad står som ein av fire eigere av Vigrestad Misjonshus. Dei andre er NLM Vigrestad, NMS Vigrestad og IMF Vigrestad.